خدمات مشاوره فنی

 

کارگروه تخصصی تکنولوژی بتن ، شرکت مانا ثروت با تکیه بر دانش ،تخصص و تجربه خود با کمک گروههای تحقیق و توسعه مشتریان آمادگی ارائه خدمات ذیل را دارد:

مشاوره جهت طراحی انواع مخلوط های بتنی و سیمانی در کاربرد های مختلف و بهینه سازی مصرف الیاف و مواد افزودنی

طراحی اندازه مختلف الیاف با توجه به نوع کاربرد و اجزای طرح مخلوط بتن

بسته بندی متفاوت و متناسب با نیازهای مختلف به منظور کاربرد آسان و پخش بهتر الیاف در تولید انواع مصنوعات سیمانی ،گچی، بتنی وکاهش ضایعات

بررسی و امکان سنجی استفاده از الیاف به منظور کاهش آرماتورها و سایر تسلیح کننده ها